Contact

Kx. Vaam Tub Hawj

Email: Senior Pastor
(678) 554-8530

Xf. Txoos Foom Yaj

English Ministry

Email: Associate Pastor

Xf. Tsaav Fwj Xyooj

Youth Ministry
(401) 451-5614

Soob Nploog Thoj

Thawj Txwjlaug
(678) 347-5449

Suab Fwj Thoj

Teev Ntawv
Email: Teev Ntawv

N. Zoov Zuag Muas

Ca Nyaj
Email: Ca Nyaj

Services

Service & Information
Email: Services/Information