Welcome

image

Hmong New Hope Alliance Church (HNHAC) thov txais tog koj lug ntawm Yexus lub npe. Peb muaj lug zoo sab heev kws koj tau siv sijhawm tuaj txug peb lub website nub nua.

Sunday Services

image

Sunday Service (Hmong) 10:00am

Sunday Service (English) 11:30am

Fellowships

image

Alliance Men / Women
Sunday 1:00pm

Alliance Youth
Sunday 1:00pm

Mission

image

Paab cov ntseeg kuas txhua tug dlhau taug moog ua Vaajtswv ib tug mivnyuas kws muaj lub sab hab tug yaamntxwv zoo ib yaam le Tswv Yexus tug.

Media

image

Peb muaj lug qhuab qha ntsig txug lub neej kws ntseeg Vaajtswv.

By-Law

Prayer Line

image

Have a prayer request? We'll pray for you.

  • Prayer Service (Wed. 7:00pm)